Contact Us

- Dưới 5 tỷ

 Xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 1000 m2 Giá Bán: 3 Tỷ
 Xã Tân Lạc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 1167 m2 Giá Bán: 1.2 Tỷ
 Xã Lộc Nga - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 837 m2 Giá Bán: 2.6 Tỷ
 Xã Đam Bri - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 1000 m2 Giá Bán: 4.5 Tỷ
 Xã Hoà Nam - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 8154 m2 Giá Bán: 4.5 Tỷ
 Xã Lộc Nga - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 631 m2 Giá Bán: 2.4 Tỷ
 Xã Lộc Nga - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 1054 m2 Giá Bán: 3.4 Tỷ
 Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 3450 m2 Giá Bán: 3.1 Tỷ
 Xã Tân Lạc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 1500 m2 Giá Bán: 1.2 Tỷ

- Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

 Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 3279.3 m2 Giá Bán: 8.9 Tỷ
 Xã Tân Lạc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 14304.9 m2 Giá Bán: 7.9 Tỷ
 Xã Đam Bri - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 1843 m2 Giá Bán: 7 Tỷ

- Từ 10 tỷ đến 20 tỷ

 Xã Phường 1 - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 324 m2 Giá Bán: 14 Tỷ
 Xã Tân Lạc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 28207.4 m2 Giá Bán: 16 Tỷ
 Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 5300 m2 Giá Bán: 10.6 Tỷ
 Xã Lộc Nga - Huyện Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Diện Tích: 3600 m2 Giá Bán: 14.4 Tỷ